Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu
Ukázka vlysu

Provenienční mapa broumovského fondu zaměřená na původní církevní knihovny

Předkládaná provenienční mapa je jedním z výstupů projektu Brána moudrosti otevřená. Tato specializovaná mapa prezentuje výsledky výzkumu dochovaných proveniencí původních majitelů z řad církevních institucí a jednotlivců zastoupených ve fondu broumovské klášterní knihovny. Průzkum této knihovny je prováděn formou katalogizace všech svazků zahrnujících zahraniční i bohemikální tituly a následnou analýzou získaných dat. Mezi sledované provenience patří rukopisné provenienční zápisky a razítka nacházející se nejčastěji na předsádkách či titulních listech knih, a také vlastnické značky v podobě exlibris na přídeštích knih a supralibros na jejich vazbách. Mapa umožňuje vytvořit si představu o původu knih v tomto knižním fondu na příkladu proveniencí konkrétních institucí a osob pocházejících nejen z historického území Čech, Moravy a Slezska, ale i ze zahraničí, se kterými byl broumovský klášter v kontaktu.

Provenienční mapa slouží k vyhledávání a prohlížení dat včetně fotografické dokumentace konkrétních vlastnických značek. Pro přehledné a uživatelsky příjemné prohlížení je webové rozhraní pro zobrazování informací provenienční mapy rozděleno do několika částí, a to na Mapu, Seznam proveniencí, Seznam osob a institucí a Seznam míst. Více informací naleznete ve stručném uživatelském manuálu.

Představení původních majitelů knih a donátorů broumovského kláštera

Benediktinská knihovna v Broumově byla budovaná již od vzniku kláštera. Na vývoj a strukturu jejího knižního fondu mělo vliv mnoho historických událostí. Díky tomu, že byl broumovský klášter součástí břevnovsko-broumovského archisteria se setkáme s řadou tisků pocházejících původně z Břevnova. Do této rodiny patřil také klášter v Polici nad Metují, zrušený v josefinské době, i jeho knihy jsou dnes součástí broumovského fondu.

V dobách vzniku konventního sálu v 18. století mělo břevnovsko-broumovské opatství v Praze a ve Vídni stálé řádové zástupce, mezi jejichž úkoly patřilo i pravidelné sestavování přehledů o nabídce tamních knihkupců, od nichž opati nakupovali pravidelně velké množství knih. Vedle toho si opati vydržovali též zvláštní knižní agenty v Německu a střídavě ve Vídni a Římě, kteří se zabývali obstaráváním nejen nové, ale i antikvariátní literatury prakticky po celé Evropě. Provenienční prvky v broumovských tiscích zahrnují nejen lokality z Čech, Moravy a Slezska, ale i z oblasti dnešního Polska, Německa, Rakouska či Itálie.

Stopy po vlastnických znacích nacházíme na různých místech knih. Díky skutečnosti, že v broumovské knihovně nedošlo k zásadnímu převázání knih, jako například v Rajhradě, můžeme zde nalézt velké množství provenienčních prvků a rukopisných záznamů dřívějších majitelů a v kombinaci s archivními prameny tak sledovat jejich cestu do klášterních knihovních polic. V broumovských knihách se tak objevují supralibros, exlibris, razítka či rukopisné poznámky některých broumovských opatů, vzdělanců, spisovatelů a příslušníků šlechtických rodů.

Množství osob, jejich různé postavení i rozmanité prostředí, z něhož pocházely, svědčí o významu broumovského kláštera a kontaktech broumovských benediktinů budovaných po celou dobu fungování kláštera.

O projektu

NAKI II DG16P02R047 Brána moudrosti otevřená. Barokní kulturní dědictví klášterů Broumov a Rajhrad: ochrana, restaurování, prezentace (2016‒2020) je společným projektem Filozofické fakulty Univerzity v Hradci Králové, Moravské zemské knihovny v Brně a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Projekt se zaměřuje na záchranu a zpřístupnění kulturního dědictví benediktinského řádu v českých zemích. Vzhledem k rozsáhlosti sledovaného tématu byly jako hlavní pro výzkum vybrány dva významné kláštery – Broumov a Rajhrad. Důvodem je jejich bohaté a dodnes dobře dochované knižní kulturní dědictví evropského významu a také hojné sociální a kulturní kontakty obou řádových domů, které umožňují komparaci materiálu a následné vyvození primárních závěrů. Cílem projektu je vytvoření aplikovaných výsledků využitelných pro identifikaci, prezentaci, edukaci a ochranu movitého i nemovitého kulturního dědictví klášterní knihovny broumovských a rajhradských benediktinů.

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena