Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Břevnov - benediktinský klášter
Alternativní jména:
Bližší údaje:
Benediktinské opatství na Břevnově bylo založeno v letech 992 až 993 jako společná fundace biskupa Vojtěcha a knížete Boleslava II. První komunita přišla z kláštera sv. Alexia a Bonifáce na Aventinu. Na začátku 11. století byl konvent obnoven bratry z Niederalteichu. Klášterní areál byl poničen na začátku husitských válek, komunita musela odejít, velká část z ní našla útočiště v Rajhradě a posléze v Broumově. Břevnovský klášter zůstal v ruinách prakticky až do 17. století, komunita fungovala v Broumově. K výstavbě nových budov došlo až za opata Tomáše Sartoria (1663–1700) v letech 1668 až 1674. K dalším přestavbám došlo ještě v 17. století po požáru a pak zejména v letech 1734 až 1736, kdy byl architektem přestavby Kilian Ignác Dientzenhofer. Vedle těchto přestaveb se v roce 1708 začalo s výstavbou budov nových a přestavbou kostela. Břevnovský opat Štěpán Rautenstrauch se významně podílel na reformě právnického a kněžského vzdělání v rámci josefinských reforem. V roce 1950 byl klášter zrušen, k obnově řeholního života došlo po roce 1989. Do roku 1990 byl v budovách umístěn mj. Archiv ministerstva vnitra.
Literatura:
FOLTÝN, Dušan a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005. s. 596-604. / ŠRÁMEK, Josef, Břevnovské opatství ve středověku: Břevnov, Rajhrad, Police nad Metují a Broumov, Praha 2016. / ŠRÁMEK, Josef, Mezi normou, reformou a praxí: proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověk, Olomouc 2016. / ROYT, Jan – SKŘIVÁNEK, Anselm – KOUPIL, Ondřej, Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život,Praha-Břevnov 2015.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Břevnov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. C. bb. 29,1,A Bibliotheca Brževnoviensij seu S. Margarethae prope Praga[m] B - XIX. C. bb. 29,1,B  Bibliothecae M[o]n[aste]rij Brževn[oviensis] ad S. Margaretha[m] prope Prag... B - XVIII. A. 12,1 S. Margaretha B - XVIII. B. 34,1 Monasterij Sanctae Margarethae O. S. B. prope Pragam  B - XXII. D. aa. 30,1 Pro Bibliotheca Monasterii S. Margarethae B - XXII. E. aa. 13,1 Monasterii Břewnoviensis O. S. Ben. p[ro]pe Pragam B - XXII. E. bb. 1,1 Monasterij S. Margarethae O. S. B. prope Pragam B - XXIII. G. bb. 19,1 Bibliothecae S. Margaritae 1741 Nunc Braunensis O. S. B. B - XXIII. a. 5,1 S.A.B. Brzeunow

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena