Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Broumov - benediktinský klášter, opatská knihovna
Alternativní jména:
Bibliotheca Abbatialis Braunensis
Bližší údaje:
Opatská knihovna broumovského kláštera se vtvořila nejpozději ve 2. polovině 18. století ze sbírek příručních soukromých knihoven opatů. Z konce 18. století pochází nejstarší dva katalogy od knihovníka Ruperta Strahla. Další tři soupisy knihovny pocházejí ze 20., 50. a 60. let 19. století. Od roku 1854 nebyla knihovna ve správě knihovníků, nýbrž o ni pečovali sekretáři opata – zejména Amandus Watzke, Romuald Schramm nebo Bruno Čtvrtečka. V první polovině 20. století se o knihovnu staral knihovník a ředitel gymnázia Vincenc Maiwald, který pro knihovnu vytvořil také lístkový katalog (ten se však do dnešní doby zřejmě nezachoval). Největší změny zaznamenal tento fond v 50. letech 20. století, kdy byl odvezen do depozitáře Památníku národního písemnictví, kam byly svezeny knižní sbírky mnoha českých klášterů. V 90. letech došlo k restituování knih, které byly později vráceny do broumovského kláštera. Jednotliviny z fondu opatské knihovny lze dnes sledovat v mnoha regionálních muzeích, knihovnách, ale i v zahraničí.
Literatura:
Ludmila VLČKOVÁ, Benediktinská klášterní knihovna v Broumově, Hradec Králové 1969.; Zdeněk ZAHRADNÍK, Fond knihovny benediktinského kláštera v Broumově a jeho evidence na přelomu 18. a 19. století, Východočeské listy historické 37, 2017, s. 87–111.; Jindřich KOLDA, Správa broumovské konventní knihovny v 17. a 18. století, Folia Historica Bohemica 34, č. 2, 2019, s. 231‒344.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter

Seznam proveniencí

B - XIX. D. aa. 10,3 Bibliotheca Abbatialis Braunensis B - XIX. D. aa. 10,4 Bibliotheca Abbatialis Mon[aste]rij Braunen[sis] A[nn]o 1770 B - XIX. D. aa. 10,5 Bibliotheca Abbatialis Braunensis Ord[inis] S[ancti] Benedicti B - XIX. D. aa. 10,6 Bibliotheca Abbatialis Braunensis comparat[us] 1772

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena