Logo projektu Provenienční mapa broumovského fondu

Detail majitele provenience

Majitel provenience:
Sartorius, Tomáš (+1700)
Alternativní jména:
Bližší údaje:
(*Broumov + 1700 Broumov), OSB, opat břevnovsko-broumovský v letech 1663-1700, vystudoval filozofii a teologii. V roce 1663 byl zvolen broumovským opatem, v té době byl Broumov hlavním centrem benediktinů a Břevnov pouze jeho proboštstvím. V konfirmační listině císaře Leopolda II. ze dne 7. ledna 1664 se Sartorius jmenuje pouze opatem broumovským. Jako opat se dostal do ostrého sporu s klášterními poddanými, jenž vyvrcholil jejich povstáním za svobodu v roce 1680. Byl velkým mariánským ctitelem: v Broumově založil Bratrstvo sedmi bolestí Panny Marie. Při klášteře konstituoval německou sodalitu laiků (Sodalitas germanica), založenou již jeho předchůdcem Augustinem Seyfertem. Jeho osobní heslo znělo: Quod nocet, docet (Co uškodí, to poučí). Podporoval broumovské gymnázium, v němž dal zřídit divadlo. Vykonával funkci vizitátora v pražské arcidiecézi. V čele komunity zahájil rozsáhlou stavební činnost v obou klášterech, jejich proboštstvích a patronátních kostelech.: roku 1665 zahájil stavbu kostela ve Svatém Janu pod Skalou, dále zbudoval 1674 špitál v Broumově, 1676 na místě luteránského kostela v Broumově kostel sv. Václava, roku 1677 dřevěný kostel v Otovicích. Roku 1674 v Břevnově dal vystavět prepozituru, kanceláře, sýpku a tzv. Sartoriovo křídlo konventu, které zčásti podlehly ohni. V Broumově rozmnožil knihovnu a pokračoval v barokní přestavbě. V té pak razantně nastoupil jeho nástupce Otmar Zinke. artorius velmi pečoval o broumovskou knihovnu, v níž se snažil zajistit dostatek knih pro studenty.
Literatura:
Tisíc let benediktinského kláštera v Břevnově, Praha 1993; Národní archiv ČR, Řádový archiv Benediktini Břevnov, kartón 2, fasc. A.VII.11.K: Memorabilia quae post mortem reverendissimi D.Thomae Sartorij abbatis ... facta sunt. / RŮŽIČKA, Jeroným, Chronicon breve Břevnoviense et Braunense, Břevnov 1858, s. 33-34.
Internetové zdroje:

Seznam míst

Broumov - benediktinský klášter Praha

Seznam proveniencí

B - I. C. 1,1 TAB 1671 B - XIX. G. bb. 16,1 Pragae emit P. Thomas Sartori[us] pro M[o]n[aste]rio S[ancti] Wenceslai B - XIX. G. bb. 16,1 Comparauit Pragae P. Thomas A[nn]o 1656 B - XVIII. A. 7,1 M[o]n[aste]rij S. Wenceslai in Brauna 1670 TAB B - XX. A. 14,1  Monasterij S. Wenceslai Braunae Comparat[us] á R[everendi]ssimo D[omi]no Thoma Abb... B - XX. A. 19,1 Pragae ex foro Scrutasio redempt[us] nunc M[o]n[aste]rij S. Wenceslai est TAB B - XX. G. aa. 47,1 pro C. Margaretha T A B. 1669 B - XXIII. G. bb. 13,1 T A B. 1666 B - XXIII. a. 16,2 M[o]n[aste]rij S[ancti] Wenceslai Braunae T[homas] A[bbas] B[revnoviensis] 1670

BRÁNA MOUDROSTI OTEVŘENÁ. BAROKNÍ KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLÁŠTERŮ BROUMOV A RAJHRAD: OCHRANA, RESTAUROVÁNÍ, PREZENTACE - Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. - Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, nám. Svobody 331, 50002 Hradec Králové, email:martina.kotari@uhk.cz, NAKI II DG16P02R047 - Čerpáno z programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity. © Brána moudrosti otevřena 2016-2020. Všechná práva vyhrazena